Lisensavtale og kjøpsvilkår

De følgende vilkårene gjelder for kjøp av varer og tjenester fra Wewanttoknow AS («Selger»). Avtalen er bindende for kjøper ved mottak av ordrebekreftelse fra Selger.

Selger tilbyr det interaktive læreverktøyet DragonBox skole. DragonBox består blant annet av bøker, regnestaver og digitale verktøy. Bøker, regnestaver og andre fysiske komponenter selges som et engangskjøp («Produktet»). Digitale verktøy leveres som en programvareapplikasjon («Tjenesten»).

Tjenesten kan kun brukes i et skoleår på hvert trinn.

Selger tilbyr i tillegg en tablet levert av en tredjepartsleverandør. Ved kjøp av tablet vil Tjenesten være forhåndinstallert på tableten. Dersom tablet ikke er inkludert i kjøper må kjøper selv laste ned og installere Tjenesten i henhold til Selgers instrukser.

Avtalen består av vilkårene nevnt i dette dokumentet og eventuelt andre særskilte vilkår avtalt skriftlig mellom partene. Ved en eventuell motstrid vil det som er avtalt særskilt mellom partene gå foran.

1 Pris og betaling

Prisene som oppgis på nettsidene inkluderer ikke merverdiavgift, frakt og andre gebyrer. Alle kostnader, inkludert merverdiavgift, frakt og eventuelle andre gebyrer oppgis ved bestilling.

Ved avvik mellom prisinformasjonen oppgitt på nettsidene og i bestillingsskjemaet skal informasjonen i bestillingsskjema gå foran.

Betaling forfaller på forfallsdato spesifisert på faktura. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrenter etter forsinkelsesrenteloven.

Faktura pr. e-post eller annen elektronisk faktura er gebyrfri. Faktura på papir vil ha et fakturagebyr på kr. 60,-. Produktet blir ikke sendt og Tjenesten blir ikke gjort tilgjengelig for Kjøper før Selger har mottatt betaling.

2 Levering av Produktet

Produktet leveres Ex Work (Incoterms 2010). Estimert leveringstid er oppgitt i ordrebekreftelsen.

Levering skjer ved ordinær postforsendelse dersom ikke annet er særskilt avtalt med kjøper.

Kjøper oppfordres til å undersøke Produktet ved levering og skal melde i fra om eventuelle feil eller mangler ved forsendelsen uten ugrunnet opphold. Selger er ansvarlig for å rette eller omlevere eventuelle feil og mangler ved forsendelsen innen rimelig tid. Det gjelder ingen øvrige garantier for Produktet.

3 Garanti ved kjøp av tablet

Ved kjøp av tablet gjelder en garanti på to år. Kjøper skal melde i fra om feil og mangler uten ugrunnet opphold. Selger kan velge mellom enten retting eller omlevering. Det gis ikke rett til prisavslag eller erstatning.

Garantien gjelder ikke dersom feilen eller mangelen skyldes at kjøper har brukt tableten i strid med brukermanualen, for eksempel eksponert tableten for fuktighet, slag, fall eller temperaturer som er høyere eller lavere enn det som er oppgitt i brukermanualen.

4 Lisens

Selger eier alle immaterielle rettigheter til Tjenesten og Produktet. Immaterielle rettigheter inkluderer, men er ikke begrenset til, konsept, design, metodikk, kildekode og tilhørende dokumentasjon, opphavsrettigheter, patenter, varemerker, forretningshemmeligheter og know-how.

Kjøper kan ikke kopiere eller modifisere Produktet uten særskilt tillatelse fra Selger. Kjøper kan ikke under noen omstendighet kopiere eller modifisere tableten.

5 Lisens til Tjenesten

Kjøper er gitt en ikke-eksklusiv og uoverdragelig lisens til å bruke Tjenesten slik den til enhver tid er gjort tilgjengelig av Selger. Lisensen inkluderer ikke tilgang til kildekode eller tilhørende dokumentasjon.

Lisensen inkluderer et begrenset antall sluttbrukerlisenser. Kjøper er ansvarlig for at sluttbrukerne ikke bruker Tjenesten på en måte som er i brudd med vilkårene i denne avtalen. Sluttbrukerlisenser skal kun distribueres til sluttbrukere som er ansatt eller affiliert med Kjøper, herunder personale, barnehagebarn, skoleelever, foreldre og foresatte. Sluttbrukerlisenser kan ikke deles.

Lisensen dekker alle oppdateringer av Tjenesten. Kjøper står fritt til å oppdatere Tjenesten når Kjøper ser behov for dette. Slike oppdateringer vil ikke nødvendigvis inneholde alle de samme funksjonene som i tidligere versjoner av Tjenesten. Enkelte funksjoner i Tjenesten vil også kunne endre seg som følge av endringer i tredjepartsløsninger.

Lisensen gir ikke rett til å kopiere, modifisere, videreutvikle, bearbeide, reprodusere eller dekompilere programvaren eller dokumentasjonen inkludert i Tjenesten.

6 Brudd på lisensvilkårene

Kjøper er ansvarlig for å holde en oppdatert oversikt over antall brukere som har tilgang til Tjenesten. Ved overforbruk skal Kjøper uten ugrunnet opphold kjøpe inn flere sluttbrukerlisenser. Ved overforbruk eller andre brudd på lisensvilkårene kan Selger stenge tilgang til Tjenesten fram til misligholdet er rettet. Alt overforbruk vil bli fakturert kjøper etter den til enhver tid gjeldende prislisten.

7 Lisensperiode

Ved kjøp av DragonBox skole med nettbrett svarer en lisensperiode til to skoleår (ett skoleår påbegynnes 1. august og varer til 31. juli påfølgende år). Når Tjenesten er gjennomført kan den ikke benyttes på nytt.

Ved kjøp av DragonBox skole uten nettbrett svarer en lisensperiode til et skoleår (ett skoleår påbegynnes 1. august og varer til 31. juli påfølgende år). Når Tjenesten er gjennomført kan den ikke benyttes på nytt.

8 Levering av Tjenesten

Tjenesten skal normalt være tilgjengelig alle virkedager i normal arbeidstid (08:00-16:00). Planlagt vedlikehold av Tjenesten som medfører at Tjenesten vil være utilgjengelig for Kjøper skal varsles minimum en uke i forkant. Planlagt vedlikehold skal så langt det er mulig legges til tidspunkt utenfor normal arbeidstid.

Selger etterstreber å levere en feilfri Tjeneste. Selger kan likevel ikke garantere at feil kan forekomme. Feil skal rettes innen rimelig tid.

9 Ansvarsbegrensning

Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap. Med indirekte tap er, men er ikke begrenset til, omsetningstap, fortjenestetap, tapt omdømme og goodwill.

Selger kan ikke holdes erstatningsansvarlig ved feil ved Tjenesten, verken for direkte eller indirekte tap. Ved feil ved Tjenesten er Selger kun ansvarlig for å rette manglene. Selger kan heller ikke holdes erstatningsansvarlig for forsinket levering av Produktet, eller feil ved forsendelsen av Produktet.

Ved erstatning for øvrige brudd på denne avtalen er Selger kun ansvarlig for inntil det beløp kjøper har blitt fakturert i løpet av de siste 12 månedene før erstatningskravet ble fremmet av kjøper.

10 Mislighold

Dersom kjøper vesentlig misligholder denne avtalen kan Selgeren heve denne avtalen med umiddelbar virkning. Vesentlig mislighold er, men er ikke begrenset til:

  • Betaling er forfalt med mer enn 30 kalenderdager
  • Kjøper er insolvent eller begjært konkurs
  • Kjøper har avviklet virksomheten

11 Overdragelse

Rettigheter og forpliktelser etter denne avtalen kan ikke overdras eller på noen måte overføres til andre uten den annens parts skriftlige samtykke. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Avtalen kan dog overdras til et annet selskap i samme konsern.

12 Lovvalg og tvisteløsning

Denne avtale skal tolkes i samsvar med norsk rett.

Tvister som oppstår som et resultat av denne avtalen skal så langt det er mulig søkes løst i minnelighet mellom partene. Dersom tvisten ikke finner sin løsning i minnelighet, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler til avgjørelse. Oslo tingrett er avtalt verneting.

Wewanttoknow AS

Henrik Ibsens gate 90

0255 Oslo

Orgnr: 998228379

Epost: support@dragonbox.com

Help question
x Hva lurer du på?